5 - Umrežavanje i saradnja sa potencijalnim poslodavcima

Umrežavanje i saradnja sa potencijalnim poslodavcima

Karijerni centri i centri za podršku studentima sa invaliditetom, između ostalog, deluju kao posrednici između studenata i poslovnog sveta. Umrežavanje podrazumeva aktivnost širenja mreže kontakata odnosno povezivanje sa ljudima iz poslovne zajednice. Umrežavanje karijerni centar vrši tako što kontinuirano prikuplja saradnike (kompanije, organizacije, institucije) koji će biti zainteresovani da nas zaposle ili da nam pruže mogućnosti sticanja stručne prakse, volontiranja, profesionalne obuke.

Karijerni centar bi trebalo da ima kreiranu i kontinuirano ažuriranu bazu podataka koja će koristiti i nama i potencijalnim poslodavcima. Tu su, između ostalog, informacije u vidu spiskova partnera, kompanija i organizacija sa kojima centar sarađuje. Važno je da karijerni centar ima dobru elektronsku stranicu. To vodi ka uspešnoj komunikaciji sa poslodavcima, a onda i zapošljavanju studenta.

Da bismo bili konkurentni na tržištu rada, presudno je da razvijamo veštine aktivnog traženja posla da širimo ličnu mrežu kontakata. To treba da radimo nezavisno od karijernog centra. Umrežavanje je jedna od najefikasnijih strategija traženja posla, ali i veština koju je moguće unaprediti.

Evo nekoliko preporuka:

 • Počnimo sa kontaktiranjem ljudi koji su najbliži (porodica, prijatelji, kolege sa studija, nastavnici sa fakulteta). Možda mogu da nam obezbede potrebne informacije i prilike.
 • Budimo otvoreni za svaku priliku. Suština umrežavanja je da upoznamo što više ljudi iz područja interesovanja i da saznamo što više informacija. Umrežavanje ne treba shvatiti samo kao traženje posla, već kao razvijanje poslovnih kontakata.
 • Pristupimo profesionalno, čak iako su kontakti iz najužeg kruga ljudi.
 • Kreirajmo lični plan – odredimo lične, profesionalne interese, ciljeve i potrebe. Njih ćemo podeliti sa svima unutar naše mreže.
 • Kada dobijemo prve informacije o mogućim prilikama (mejl, kontakt od osoba iz kompanije) potrebno je da ih bez odlaganja kontaktiramo. Tako ćemo dobiti dodatne informacije ili priliku za sastanak.
 • Ukoliko se ukaže prilika da kod potencijalnog poslodavca dođemo na informativni intervju, moramo doći pripremljeni. Treba da unapred osmislimo kako ćemo se predstaviti.
 • Sve informacije koje prikupimo, kao i listu kontakata potrebno je sačuvamo i redovno ažuriramo.
 • Ne smemo zaboraviti da je umrežavanje dvosmerni proces. Potrebno je održavati uspostavljene kontakte. Možemo i drugima ponuditi pomoć odnosno postati aktivni učesnik njihove mreže.

Profesionalno informisanje

U planiranju karijere informacije imaju presudnu ulogu. Profesionalno ili karijerno informisanje će nam omogućiti neophodne i relevatne informacije. One nam pomažu da lakše dođemo do zaposlenja ili stručne prakse. Pomažu nam i da se kontinuirano profesionalno usavršavamo. Karijerno informisanje uključuje informisanje o:

 • zanimanjima i neophodnim kompetencijama,
 • stanju na tržištu rada,
 • perspektivama za zapošljavanje,
 • mogućnostima sticanja radnog iskustva,
 • mogućnostima stručnog usavršavanja,
 • obrazovnim institucijama i programima.

Dostupnost informacija je osnova za adekvatno donošenje odluka u karijeri. Pod profesionalnim informisanjem se ne podrazumeva samo plasiranje gotovih informacija. Ono nas upućuje kako da dođemo do željenih informacija. Takođe, profesionalno informisanje nam pomaže da razvijemo kritički odnos prema različitim informacijama i njihovim izvorima.

Profesionalna orijentacija i karijerno vođenje

Tradicionalno, profesionalna orijentacija se odnosi na pomoć mladoj osobi da izabere buduće zanimanje, te da svoje školovanje usmeri u tom pravcu. Međutim, savremeni pristupi naglašavaju da izbor zanimanja nije jednom vremenski određen događaj. To je proces koji može trajati ceo život. Profesionalni razvoj ne prestaje odabirom zanimanja, niti dobijanjem zaposlenja. To se može objasniti savremenim uslovima ubrzanog društvenog i tehnološkog razvoja.

Veće Ministara Evropske unije je 2004. godine usvojilo Rezoluciju o celoživotnoj karijernoj orijentaciji. Ovom Rezolucijom, karijerna orijentacija se odnosi na aktivnosti koje ljudima bilo koje životne dobi i u bilo kojem trenutku života omogućavaju da prepoznaju svoje sposobnosti, kompetencije, interesovanja.  Sve to im pomaže da donesu odluke i preuzmu konkretne korake za izbor zanimanja, obrazovanje i osposobljavanje. Prema tome, danas se sve više govori o celoživotnoj profesionalnoj ili karijernoj orijentaciji.

U profesionalnu orijentaciju ubrajaju se:

 • pomoć u izboru zanimanja i adekvatnog školovanja,
 • pomoć u sticanju radnih iskustava i prakse,
 • pomoć u promeni zanimanja,
 • pomoć u prelasku na više nivoe obrazovanja,
 • pomoć u planiranju najadekvatnijih načina profesionalnog usavršavanja.

Osnovni cilj profesionalne orijentacije je da doprinese većem stepenu zaposlenosti.

Karijerno vođenje nam pruža podršku u izboru puteva i načina profesionalnog razvoja, naravno, unutar postojećih profesionalnih i tržišnih mogućnosti. Karijerno vođenje doprinosi i postizanju ciljeva u okviru javne i obrazovne politike. Glavni cilj je da se poveća efikasnost i kvalitet ljudskih resursa.

Karijerni centri i centri za podršku studentima sa invaliditetom pružaju usluge profesionalne orijenatacije i karijernog vođenja  sa ciljem da osvestimo koja znanja, sposobnosti, osobine moramo posedovati i kako da ih razvijamo. Cilj je i da povećamo svoju konkurentnost na tržištu rada. Karijerni centri tim aktivnostima nastoje da umanje nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada, putem saradnje sa obrazovnim sistemom, poslodavcima i drugim bitnim činiocima. U tom smislu možemo reći da te aktivnosti imaju preventivnu ulogu.

Profesionalna orijentacija i karijerno vođenje ne podrazumevaju da drugi odlučuju u naše ime. Naročito je važno da sami razvijamo samoprocenu. Važno je da dobijemo uvid u sopstvena interesovanja, sposobnosti, vrednosti, osobine ličnosti, kao i eventualna ograničenja u odnosu na zahteve konkretnog zanimanja. Karijerni centar studentu je samo mogući resurs informacija i podrške.