3 - Uloga Karijernih centara/Centara za podršku studentima sa invaliditetom

Uloga Karijernih centara/Centara za podršku studentima sa invaliditetom

Karijerni centar je mesto gde možemo dobiti profesionalno usmeravanje, odnosno pomoć u izboru i razvoju karijere. Karijerne centre možemo naći pri fakultetima, organizacionim jedinicama pojedinih fakulteta ili univerziteta. Naići ćemo i na termine centar za karijeru, centar za razvoj karijere, centar za podršku studentima, kancelarija za podršku studentima.Osnovna misija karijernih centara je osposobljavanje i podrška studentima za konkurentno stupanje na tržište rada. To uključuje:

 • podršku u savladavanju različitih izazova studiranja,
 • podršku u usvajanju znanja i veština neophodnih za izabranu profesiju,
 • pomoć pri sticanju radne prakse i radnog iskustva tokom studiranja,
 • pripremu studenata u efikasnom traženju zaposlenja.

Usluge karijernih centara pored studentata mogu koristiti:

 • poslodavci uz pomoć karijernog centra mogu doći do mladih i sposobnih ljudi koje će zaposliti,
 • akteri uključeni u proces visokog obrazovanja profesori, asistenti.

Različite usluge u karijernim centrima možemo dobiti na licu mesta, ali i elektronskim putem, putem telefona, u vidu letaka, brošura. Takođe, moguće je osnivanje i virtuelnog centra za karijeru, odnosno onlajn portala.

Centri nam mogu pomoći da:

 • obezbedimo potrebne materijale (knjige i druge izvore u štampanoj ili elektronskoj formi),
 • pristupimo profesionalnoj podršci zasnovanoj na ICT tehnologijama,
 • dobijemo ličnu podršku savetnika/mentora za profesionalno usmeravanje,
 • različite grupne obuke, predavanja, radionice.

Centar za podršku studentima sa invaliditetom  može delovati u okviru karijernog centra. Moguće je naići i na nazive kancelarija za podršku studentima sa invaliditetom, centar za studente sa hendikepom, centar za studente sa posebnim potrebama. Takav centar nam omogućava:

 • konkretnu pomoć u rešavanju specifičnih problema koji nam se mogu javiti tokom studiranja,
 • jednak pristup svim programima i aktivnostima u svim aspektima univerzitetskog života,
 • promociju samostalnosti i samozastupanja,
 • potrebne informacije i upućuje nas na odgovarajuće resurse,
 • minimalne standarde pristupačnosti (u saradnji sa fakultetima i poslovnom zajednicom).

Ponekad u okviru karijernog centra nije posebno eksplicirano pružanje podrške studentima sa invaliditetom. Čak i ako je tako, karijerni centar mora biti osetljiv i pristupačan za tu i druge moguće grupe studenata u nepovoljnom položaju. Svima treba obezbediti jednake mogućnosti.

U karijernom centru su zaposleni različiti profili (najčešće pedagoške, andragoške i psihološke struke) koji mogu imati ulogu konsultanta, savetnika, mentora, trenera, stručnog saradnika, koordinatora i drugo.

Usluge koje nam karijerni centar pruža moguće je podeliti na sledeće kategorije:

 • podrška tokom studiranja,
 • psihološko savetovanje,
 • pomoć u planiranju i razvoju karijere,
 • pomoć pri povezivanju sa poslovnom zajednicom,
 • podrška studentskim projektima i preduzetništvu.

Podrška tokom studiranja pomaže nam da prebrodimo eventualne teškoće na studijama. To su različiti problemi pri učenju i savladavanju nastavnog gradiva. Ti problemi nastaju ako koristimo neadekvatne tehnike i strategije učenja, ako loše upravljamo vremenom, ako nam nedostaje motivacije.

Psihološka podrška nam pomaže da unapredimo  kvalitet življenja i razvijemo lične potencijale. Psihološka podrška nam takođe pomaže da se suočimo sa problemima kao što su: poteškoće u prilagođavanju na nove uslove života, problemi u komunikaciji i međuljudskim odnosima, strahovi, anksioznost i trema, osećaj nesigurnosti i niskog samopouzdanja, depresivno raspoloženje, izloženost stresnim životnim događajima. U takvim situacijama, obično je reč o individualnim savetodavnim razgovorima.

Pomoć u planiranju i razvoju karijere obuhvata karijerno informisanje i karijerno savetovanje i vođenje. Ta usluga nam omogućava informisanje o aktuelnim mogućnostima:

 • zapošljavanja,
 • prakse,
 • volontiranja,
 • postojećim oblicima neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja,
 • studijskim programima, uslovima za upis i karijernim mogućnostima,
 • mogućnostima nastavka studija.

Pomoć pri povezivanju sa poslovnom zajednicom nam olakšava pronalaženje poslovnih prilika ili prilika za sticanje praktičnog iskustva još za vreme studija. Pri tome centar predstavlja posrednika između studenata i potencijalnih poslodavaca. Aktivnosti se odnose na:

 • organizaciju različitih programa praksi za studente i diplomce u saradnji sa poslodavcima;
 • prezentacije kompanija i njihovih programa praksi, volontiranja, stipendiranja;
 • programe obuka i treninga;
 • organizaciju sajmova poslova.

Podrška studentskim projektima i preduzetništvu   tom uslugom centar nam je podrška, promoter odnosno partner u razvoju poslovne ideje.