6 - Praktična nastava

Praktična nastava

Mnogo je razloga da se opredelimo za volontiranje:

 • obezbeđuje nam veću mogućnost prilikom zapošljavanja,
 • daje nam uvid u potrebe poslodavaca,
 • pruža nam mogućnost za profesionalni i lični razvoj,
 • omogućava nam razvoj određenih sposobnosti i na taj način nam jača samopouzdanje.

Da bismo se nakon završenog studiranja lakše zaposlili i bili zadovoljni u obavljanju radnih zadataka neophodno je da u toku studiranja, a shodno našim sposobnostima, razvijamo:

 • veštine analize i donošenja odluka,
 • veštine rizika,
 • aktivnog slušanja,
 • komunikacijske veštine,
 • kreativnost,
 • veštine potrebne za liderstvo i timski rad.

Volontiranje sa potencijalnim poslodavcima

Svesni smo poteškoća u integraciji i uključivanju u postojeća društvena događanja. Na poteškoće nailazimo i prilikom zapošljavanja. Jedan od razloga je sigurno aktuelna ekonomska situacija ali i prevelika konkurencija. Međutim, najveći problem je što poslodavci nisu ni informisani o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Zato je od velikog značaja da poslodavci organizuju volontiranje osobama sa invaliditetom, kako bi imali realniji uvid u kvalitete i potrebe osoba sa invaliditetom.

Volontiranje je od javnog interesa. Njime se doprinosi aktivnom uključivanju svih građana u društvene procese, čime se stiču veštine i sposobnosti za dalje zaposlenje. Volontiranjem se i povećava samopoštovanje i zadovoljstvo sopstvenim životom. Pored termina volontiranje u literaturi možemo pronaći termin socijalna inkluzija mogućnost da osobe sa invaliditetom na potpun i pravičan način pristupe svim društvenim aktivnostima zajedno sa osobama bez invaliditeta.

Veštine predstavljanja kvaliteta rada potencijalnim poslodavcima

Veštine koje poslodavci najviše cene prilikom zapošljavanja su veštine komunikacije, organizacijske i analitičke veštine, veštine rukovođenja, timskog rada.

Osobama sa invaliditetom neophodno je omogućiti da kreativno iskoriste svoja znanja i veštine u različitim situacijama i kontekstima. Zatim, da što više sarađuju sa drugima u identifikaciji i rešavanju različitih problema i zadataka, ali da im se podstiču veštine nezavisnog i kritičkog mišljenja.

Četiri generičke kompetencije neophodne zaposlenicima:

 • “rukovođenje samim sobom”,
 • upravljanje ljudima i zadacima,
 • komunikacija,
 • mobilisanje inovacija i promena.

Te četiri veštine su razultat desetogodišnjeg istraživanja u 20 velikih kompanija u Kanadi na uzorku od 800 diplomaca i studenta.

“Rukovođenje samim sobom” podrazumeva da imamo sposobnost da preuzmemo odgovornost za sopstvene performanse, uključujući svesnost i razvoj, kao i promenu sopstvenih veština. Takođe, u ovu kompetenciju su uključene veštine sticanja znanja iz svakodnevnog života. Nadalje, neophodno je da naučimo kako da postavimo prioritete i da upravljamo vremenom.

Komunikacija je efikasna integracija sa različitim ljudima i grupama. Cilj je da uspostavimo što bolju saradnju i integraciju. Komunikacija uključuje:

 • pismenu i usmenu prezentaciju,
 • aktivno slušanje,
 • međuljudske odnose sa timom.

Mobilisanje inovacija i promena podrazumeva da obrazovanje treba da nadogradi razmišljanja studenata u pravcu odstupanja od uobičajenih normi.

Većina autora koji se bave tom problematikom smatraju da je za potrebe zaposlenja neophodno razviti socijalne veštine. Socijalne veštine su nam značajne za integraciju na radnom mestu. Ako posedujemo ove veštine lakše ćemo se adaptirati na radnom mestu u skladu sa našim potrebama. Zbog toga je veoma bitno da poslodavac uspostavi kooperativne odnose među svim zaposlenima i zadovoljavajući nivo komunikacije.

Tehnike uspešnog upravljanja vremenom obuhvataju jasno definisane ciljeve, potpunu koncentraciju, obavljanje aktivnosti u pravo vreme, pravljenje rasporeda i korišćenje planera. Te tehnike se uglavnom ne uče u školama i na fakultetima.

Za efikasnost i produktivnost nam od koristi može biti „princip 80/20“. Taj princip se odnosi na to da 80% naših najvećih postignuća ostvarimo samo u 20% našeg vremena. Druga tehnika je „metodologija podele vremena“. Reč je o pravilu ABC:

 • pravilo A – vrlo važni zadaci,
 • pravilo B – važni zadaci,
 • pravilo C – manje važni zadaci.

Uz reč rizik uvek stoje sinonimi neizvesnost i gubitak. Međutim, rizik ne podrazumeva samo neuspeh. Iz njega često proizilaze velike mogućnosti. Stoga, navešćemo sedam razloga zbog kojih preuzimanje rizika vodi ka uspehu:

 • Rizikovanje pokazuje samopouzdanje i pomaže da se istaknemo.
 • Učimo iz rizika, te lekcije mogu da nas odvedu na veoma važan novi put.
 • Uspeh ne pada u krilo – mora da se potraži.
 • Snovi se ne ostvaruju igranjem na sigurno.
 • Prihvatanje rizika nam pomaže u prevazilaženju straha od neuspeha.
 • Preuzimanje rizika ne znači raditi nasumično.

Komunikacijske veštine uključuju:

 • neverbalnu komunikaciju,
 • aktivno slušanje,
 • sposobnost kontrole nad stresom,
 • prepoznavanje i razumevanje sopstvenih osećanja,
 • prepoznavanje osećanja osoba sa kojima komuniciramo.

Neverbalni signali komunikacije su na primer položaj tela, pokreti ruku, facijalna ekspresija, kontakt očima, način na koji dišemo. Govor tela može pojačati i naglasiti verbalnu poruku.

Aktivno slušanje podrazumeva da svesno ulažemo napor u komunikaciji. Ne slušamo samo prazne reči. Trudimo se da shvatimo poruku koju nam sagovornik šalje. U tu svrhu navešćemo nekoliko pravila aktivnog slušanja:

 • otvorenost uma,
 • koncentracija na poruku,
 • izbegavanje mentalnih protiv-argumenata,
 • kontrola emocija,
 • čitanje neverbalnih poruka.

Stres uveliko može uticati i na verbalnu i na neverbalnu komunikaciju. Pod uticajem stresa možemo doneti ishitrene odluke, koristiti neprimerene verbalne izraze i pokrete. Suočavanje sa stresom tokom komunikacije olakšavaju sledeća uputstva:

 • Važno je da prepoznamo da smo pod stresom.
 • Treba da uzmemo trenutak i smirimo se, razmislimo da li treba da nastavimo sa razgovorom.
 • Duboko disanje nam može pomoći da se smirimo.
 • Možemo se potruditi da pronađemo nešto smešno i zabavno u toj situaciji.
 • Moramo biti spremni na kompromis.
 • Pomirimo se sa tim da se ne možemo slagati sa svima.

Kontrola nad emocijama omogućava da bolje upoznamo sebe, ali i da bolje razumemo druge. Uspešna komunikacija iziskuje ravnotežu između razuma i emocija. Dakle, veoma je važno da razumemo lične potrebe i želje, da razumemo druge, te da izgradimo veze koje će se bazirati na poverenju.

Kreativnost i inovacija nam pomažu da promene koristimo kao povoljne prilike da stare forme preoblikujemo u nova značenja i vrednosti. Kreativnost ima više činilaca:

 • znanje opšte, specijalno, kreativno i operativno;
 • karakteristike ličnosti istrajnost, tolerancija na neizvesnost, nekonformizam, radoznalost;
 • intuicije, inspiracije, mašte i snovi;
 • intelektualne sposobnosti divergentno mišljenje, fluentnost ideja, imaginacija;
 • motivacija motiv postignuća i samoaktualizacija.

Važne veštine uspešnog liderstva, osim komunikacijskih veština jesu inicijativa, preuzimanje rizika, objektivnost, odlučnost, odgovornost. Uspešan lider na diplomatski način rešava probleme, fleksibilan je u radu sa drugima i nosilac je inovativnih ideja. Istraživanja su pokazala da postoje četiri temeljne veštine lidera, bez obzira na poslovni nivo:

 • sposobnost motivisanja zaposlenih,
 • integritet i iskrenost,
 • sposobnost rešavanja problema,
 • nagon koji vuče prema rezultatima.

Timski rad zbog obima i složenosti poslova pred zaposlene često se postavljaju zadaci koje treba da zajednički u timu rešavaju. Naime, motivisaniji smo kada smo u timu, nego kad radimo sami. Timski rad smanjuje troškove, skraćuje rokove i donosi zadovoljstvo učinjenim.
Postoje različite funkcije koje članovi tima mogu da ostvare:

 • raspodela,
 • rukovođenje i izvršavanje zadataka,
 • rešavanje problema i donošenje odluka,
 • koordinacija i povezivanje,
 • prenošenje informacija,
 • pregovaranje ili rešavanje sukoba,
 • jačanje privrženosti i angažovanja.

Timovi treba da pomažu svim članovima grupe, da jačaju vrednosti koje su zajedničke za njene članove, da pružaju sigurnost, ugled i status.